مالی آنلاین 6 فروردين 1395 ساعت 15:30 http://malionline.ir/fa/doc/news/831/جدول-ماده-131-قانون-مالیاتها -------------------------------------------------- جدول ماده 131 قانون مالیاتها عنوان : جدول ماده 131 قانون مالیاتها -------------------------------------------------- متن : سال........... تا مبلغ-ریال نسبت به مازاد-ریال نرخ مالیات مبنا-ریال مالیات -ریال انباشته-ریال 1394 و قبل 30،000،000 0 0/15 30،000،000 4،500،000 4،500،000 100،000،000 30،000،000 0/20 70،000،000 14،000،000 18،500،000 250،000،000 100،000،000 0/25 150،000،000 37،500،000 56،000،000 1،000،000،000 250،000،000 0/30 750،000،000 225،000،000 281،000،000 به بالا 1،000،000،000 0/35 سال .................... تا مبلغ-ریال نسبت به مازاد-ریال نرخ مالیات مبنا-ریال مالیات-ریال انباشته-ریال 1395 به بعد 500،000،000 0 0/15 500،000،000 75،000،000 75،000،000 1،000،000،000 500،000،000 0/20 500،000،000 100،000،000 175،000،000 به بالا 1،000،000،000 0/25