مالی آنلاین 16 بهمن 1394 ساعت 12:22 http://malionline.ir/fa/doc/news/625/دستورالعمل-دادرسی-مالیاتی -------------------------------------------------- دستورالعمل دادرسی مالیاتی عنوان : دستورالعمل دادرسی مالیاتی -------------------------------------------------- متن : دستورالعمل دادرسی مالیاتی ( کلیک کنید ) شماره:117300 تاریخ:13/11/1387 پیوست:دارد بخشنامه 072 87 244 م مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر تهران امور مالیاتی استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل دادرسی مالیاتی به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره وری سازمانی و تکریم مودیان محترم مالیاتی و نیز حـل و فـصل سـریـع و عـادلانـه اخـتلافـات مالیاتی و اجتناب از تطویل زمان رسیدگی پرونده های مطروحه در هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مالیاتهای مــستقیم، به پیوست دسـتـورالـعـمـل دادرســی مــالــیاتــی جـهـت بـهـره بـرداری و اجـراء ابـلاغ می گردد. علی اکبر عرب مازار رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور دامنه کاربرد:1- داخلی: 2- خارجی: مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تلفن:33947796 تاریخ اجراء:تاریخ ابلاغ مدت اجراء: نامحدود مرجع ناظر:معاون فنی و حقوقی نحوه ابلاغ:فیزیکی بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره وتاریخ):